Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

KURSSIEN SISÄLTÖ

 

A1–B2-tason kurssilla käytetään Tendances-oppikirjaa, mutta opettaja voi myös muokata kurssin sisältöä ryhmäläisten kiinnostusten ja tarpeiden mukaan. Alla näet jokaisen tason pääteemat, kielioppisisällön ja sanastoalueet, joista yleisesti käsitellään. Tämän lisäksi kaikilla kursseilla harjoitellaan säännöllisesti fonetiikkaa ja ääntämistä, sekä kerrataan edellisten tasojen oppisisältöjä.

A0 – johdanto ranskan kieleen (Tendances A1)

Teemat / puhetilanteet: itsestään kertominen (nimi, kansallisuus, harrastukset, osoite) ja kysyminen, asioiden esitteleminen, suunnat ja paikat, makuasioista kertominen

Sanasto // kielioppi: esittäytyminen, paikat, luvut, perhe // yksinkertaiset verbit ja preesensissä taivuttaminen, suvut (feminiini/maskuliini), artikkelit ja prepositiot

A1.1 (Tendances A1)

Teemat / puhetilanteet: ihmisten tapaaminen ja itsensä esitteleminen, suunnat ja paikat, mielipiteen ilmaiseminen, kysyminen, samanmielisyyden ja erimielisyyden ilmaiseminen, vapaa-ajan tekemiset, matkustaminen

Sanasto // kielioppi: perhe, ruoka, ajoneuvot // preesens, perfekti, futuuri, omistus, määrän ilmaiseminen

A1.2 (Tendances A1)

Teemat / puhetilanteet: kaupassa käyminen, ammatistaan puhuminen, kutsuminen, anteeksi pyytäminen, kiittäminen, harrastusten valitseminen, asunnosta puhuminen

Sanasto // kielioppi: vaatteet ja värit, lahjat, työ ja ammatit, esitykset, majoitus // pronominit, imperfeckti, imperatiivi, relatiivipronominit

A2.1 (Tendances A2)

Teemat / puhetilanteet: ystävien kylään kutsuminen, kuulumisten vaihtaminen, oppimisprosessistaan, onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan puhuminen, erilaiset projektit, pyynnön, halun, tyytyväisyyden tai epätyytyväisyyden ilmaiseminen, ajankohtaiset asiat

Sanasto // kielioppi: illanvietot ja virallisemmat tilaisuudet, opetus ja oppiminen, työelämä, lehdet ja mediat // perfekti, imperfekti, objektipronominit, futuuri, relatiivipronominit (qui, que, où), passiivi


 

A2.2 (Tendances A2)

Teemat / puhetilanteet: pahan olon ilmaiseminen, onnettomuuden ilmoittaminen, lääkäriajan varaaminen, ravintolassa ja ulkona käyminen, kulttuuritapahtumat, uuteen maahan tutustuminen, tuntemuksien, tarpeen tai puutteen ilmaiseminen

Sanasto // kielioppi: ruumiinosat ja terveys, ravintolan ruokalista, esitykset, kuvailu (esineet, paino, muodot, mitat, värit, ihmisten ulkonäkö ja luonne), elämäntavat, perinteet // syy ja seuraus, toistuminen, ehdon ilmaiseminen, impersonaalimuoto

B1.1 (Tendances B1)

Teemat / puhetilanteet: tiedonhankinta eri medioiden kautta, mielipiteen ilmaiseminen, minäkuvastaan puhuminen, projektin suunnitteleminen, matkustaminen, matkalla ongelmasta selviytyminen, varoittaminen, neuvominen, olettaminen, erilaisiin tilanteisiin reagoiminen

Sanasto // kielioppi: faktat ja politiikka, vaatteet, liikunta, urheilu ja terveys, matkat ja ajoneuvot, luonteet ja käyttäytyminen // preesens- ja preteritikonditionaali, epäilyn ja varmuuden ilmaiseminen, mennyt futuuri (futuuri menneisyydessä), kysyminen, subjonktiivi, pluskvamperfekti

B1.2 (Tendances B1)

Teemat / puhetilanteet: asian puolustaminen, mielipiteen ilmaiseminen ja ongelman syiden ja seurauksien selittäminen, työyhteisöön sopeutuminen, töissä kommunikoiminen, vapaa-ajasta nauttiminen, luovat harrastukset, kuluttaminen, maksaminen, neuvotteleminen, tuotteen arvioiminen, kansalaisyhteiskuntaan osallistuminen, kotoutumisesta kertominen, argumentin rakentaminen

Sanasto // kielioppi: ympäristöystävällisyys, yhteiskunnaliset ongelmat, yritykset ja ammatit, fiktiot, pelit ja tarinat, kulutus ja tuotteet, maahamuutto ja poliittinen elämä // syyn, päämäärän ja seurauksen ilmaiseminen, relatiiviyhdyspronominit, passiivimuodot, arvostelun, vastustuksen, ehdon ja myönnytyksen ilmaiseminen

B2 (Opettajan materiaali)

Teemat / puhetilanteet: ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista teemoista keskusteleminen ja väitteleminen, mielipiteen ilmaiseminen ja selittäminen, argumentin rakentaminen, erikoisalastaan tai abstrakteisista aiheista puhuminen

Sanasto // kielioppi: ajankohtaiset aiheet ja mediat, merkittävät yheiskunnalliset aiheet, kielet ja murteet // konnektiivit, subjonktiivi, relatiivipropositiot ja lauseiden rakentaminen

C1 (Opettajan materiaali)

Teemat / puhetilanteet: medioista ja ajankohtaisista aiheista väitteleminen, kuulijan vakuuttaminen, huumorin ja kulttuuristen viitteiden ymmärtäminen, kirjallisuuden tekstien analysoiminen, merkittävistä yhteiskunnallisista , historiallisista ja kulttuurisista teemoista keskusteleminen.

Sanasto // kielioppi: murteet ja kulttuurikohtaiset ilmaukset, tekniset ja abstraktiset alat // monimutkaisinten lauseiden hallitseminen, kieliopin ja sanaston kehittäminen