Perjantaina 24. marraskuuta 2017, Eurooppasali, Helsinki

Ranskan instituutti johtajansa Jeannette Bougrabin aloitteesta ja instituutin yhteistyökumppanit järjestävät Yhdistyneiden kansakutien kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivän aattona perjantaina 24. marraskuuta Helsingissä seminaarin, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua naisiin kohdistuvan perheväkivallan laajuudesta Suomessa, nostaa esiin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön merkitystä väkivaltaproblematiikan hallinnassa, lähestyä aihetta Ranskaa ja Suomea vertailevasta kulttuurisesta näkökulmasta sekä rakentaa siltoja yhteiskunnan eri toimijoiden, asiantuntijoiden, viranomaisten ja päätöksentekijöiden välille.

Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevatkin väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa – uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Naisista 30 % on joutunut nykyisen tai entisen kumppaninsa fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Samalla vain 10 % kaikista väkivaltateoksista ilmoitettiin poliisille. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja pyrki turvakoteihin vuonna 2016 lähes 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Naisiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja yhtä syrjinnän muotoa, ja se käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä.

Perheväkivalta tarkoittaa kaikkia perheen tai kodin sisäisiä tai toistensa entisten tai nykyisten puolisoiden tai kumppanien välisiä ruumiillisen, seksuaalisen, henkisen tai taloudellisen väkivallan tekoja riippumatta siitä, asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa.