Kurssien sisältö

Kursseilla käytetään oppikirjaa Tendances (A1, A2, B1 tai B2 tason mukaan) ja opettaja voi myös muokata opetuksen sisältöä jokaisen ryhmän mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaan. Kursseilla käsitellään säännöllisesti fonetiikkaa, harjoitellaan ääntämistä ja kerrataan alemmilla tasoilla opittuja asioita. Alla näet jokaisen tason pääteemat, käsiteltävät kielioppiasiat ja sanaston.

A0 – johdanto ranskan kieleen (Tendances A1)

Teemat / puhetilanteet : itsestään kertominen, henkilökohtaisista asioista kysyminen ja niiden ymmärtäminen (etunimi, sukunimi, kansallisuus, harrastukset, osoite jne.), henkilöiden ja asioiden tunnistaminen, suuntien ja paikkojen ymmärtäminen, makuasioista kertominen.

Sanasto // kielioppi : esittäytyminen, paikat, luvut, perhe // yksinkertaiset verbit ja preesensissä taivuttaminen, sanojen suvut (feminiini/maskuliini), artikkelit ja prepositiot.

A1.1 (Tendances A1)

Teemat / puhetilanteet : ihmisten tapaaminen ja itsensä esitteleminen, paikan ja suuntien ymmärtäminen, makuasioista kertominen, kysymyksien esittäminen, saman- ja erimielisyyden ilmaiseminen, vapaa-ajan tekemiset, matkustaminen.

Sanasto // kielioppi : perhe, ruoka, kulkuvälineet // preesens, perfekti, futuuri, omistus, määrän ilmaiseminen.

A1.2 (Tendances A1)

Teemat / puhetilanteet : ostoksien tekeminen, ammatistaan puhuminen, kutsuminen, anteeksi pyytäminen, kiittäminen, vapaa-ajan toiminnan järjestäminen, asunnosta puhuminen.

Sanasto // kielioppi : vaatteet ja värit, lahjat, työ ja ammatit, esitykset, asuminen // suorat ja epäsuorat pronominit, imperfekti, imperatiivi, relatiivipronominit.

A2.1 (Tendances A2)

Teemat / puhetilanteet : ystävien kylään kutsuminen, kuulumisten vaihtaminen, opiskelusta, onnistumisista ja epäonnistumisista puhuminen, suunnitelman teko, pyynnön, toiveen, tyytyväisyyden tai epätyytyväisyyden ilmaiseminen, ajankohtaisista asioista selvää ottaminen.

Sanasto // kielioppi : illanvietot ystävien kesken ja virallisemmat tilaisuudet, opetus ja oppiminen, työelämä, lehdistö ja media // perfekti, imperfekti, objektipronominit, futuuri, relatiivipronominit (qui, que, où), passiivi.

A2.2 (Tendances A2)

Teemat / puhetilanteet : pahoinvoinnin ilmaiseminen, onnettomuudesta kertominen, lääkärissä käynti, ravintolassa, ulkona ja näytöksessä käyminen, tutustuminen uuteen maahan (selvää ottaminen, matkasta kertominen), tunteiden, tarpeen tai puutteen ilmaiseminen.

Sanasto // kielioppi : ruumiinosat ja terveys, ravintolan ruokalista, näytökset, kuvailu (esineet, paino, muodot, mitat, värit, henkilöt, ulkonäkö ja luonne), elämäntavat, tottumukset ja perinteet // syy ja seuraus, frekvenssi, ehdon ilmaiseminen, impersonaalimuoto.

B1.1 (Tendances B1)

Teemat / puhetilanteet : tiedonhankinta eri medioiden kautta, mielipiteen ilmaiseminen, mielikuvastaan puhuminen, neuvojen antaminen, suunnitelmien tekeminen, matkustaminen, ongelman hoitaminen matkalla, varoittaminen, olettaminen, erilaisiin tilanteisiin reagoiminen.

Sanasto // kielioppi : pikku-uutiset ja politiikka, vaatteet, liikunta, urheilu ja terveys, matkat ja kulkuneuvot, luonteet ja käyttäytyminen // konditionaalin preesens ja perfekti, epäilyn ja varmuuden ilmaiseminen, mennyt futuuri, kysyminen, subjunktiivi, pluskvamperfekti.

B1.2 (Tendances B1)

Teemat / puhetilanteet : aiheen puolustaminen, mielipiteen ilmaiseminen ja ongelman syiden ja seurauksien selittäminen, työyhteisöön sopeutuminen, kommunikointi työelämässä, vapaa-ajasta nauttiminen, luova toiminta, kuluttaminen, maksaminen, neuvotteleminen, tuotteen arvioiminen, kansalaistoimintaan osallistuminen, integraatiosta kertominen, argumentointi.

Sanasto // kielioppi : luonnonsuojelu, yhteiskunnalliset ongelmat, yritykset ja ammatit, fiktio, pelit, historia, kulutus ja tuotteet, maahanmuutto ja poliittinen elämä // syyn, tarkoitusperän ja seurauksen ilmaiseminen, relatiiviyhdyspronominit, passiivimuodot, arvostuksen, vastustuksen, ehdollisuuden ja rajoittamisen ilmaiseminen.

B2 (Tendances B2 ja opettajan materiaali)

Teemat / puhetilanteet : ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista aiheista keskusteleminen ja väitteleminen, mielipiteen ilmaiseminen ja perustelu, argumentoinnin laatiminen, erikoisalastaan tai abstrakteista aiheista puhuminen.

Sanasto // kielioppi : ajankohtaiset aiheet ja media, merkittävät ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet, idiomit // konnektiivit, subjunktiivi, relatiivipropositiot ja lauseiden muodostaminen.

C1 (Opettajan materiaali)

Teemat / puhetilanteet : ajankohtaisista aiheista ja mediasta väitteleminen, kuulijan vakuuttaminen, huumorin ja kulttuuristen viitteiden ymmärtäminen, kirjallisuustekstien analysoiminen, merkittävistä yhteiskunnallisista , historiallisista ja kulttuuriteemoista keskusteleminen.

Sanasto // kielioppi : idiomit ja kulttuuriset ilmaisukeinot, tekniset ja abstraktiset aihealueet // monimutkaisimpien rakenteiden hallinta, kieliopin ja sanaston täydentäminen.